تولید کننده قطعات و تجهیزات نظارت تصویری

021-62938000

دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال

دستگاه acam VN7032L2-2H

دستگاه acam VN7032L2-2H

• NVR 4K دستگاه • 32 کانال • +H.265 • ساپورت 4 هارد • نمایش و رکورد 32 کانال 4K
دستگاه acam NV8008S

دستگاه acam NV8008S

• NVR 4K دستگاه • 8 کانال • H.265 • ساپورت 1 هارد • نمایش و رکورد 8 کانال 4K
دستگاه acam NV864L2-4H

دستگاه acam NV864L2-4H

• NVR 4K دستگاه • 64 کانال • +H.265 • ساپورت 4 هارد • نمایش و رکورد 64 کانال 4K
دستگاه acam NV832L2-2H

دستگاه acam NV832L2-2H

• NVR 4K دستگاه • 32 کانال • +H.265 • ساپورت 2 هارد • نمایش و رکورد 32 کانال 5MP
دستگاه acam NV836L2-4H

دستگاه acam NV836L2-4H

• NVR 4K دستگاه • 36 کانال • +H.265 • ساپورت 4 هارد • نمایش و رکورد 36 کانال 4K
دستگاه acam NV816L2-2H

دستگاه acam NV816L2-2H

• NVR 4K دستگاه • 16 کانال • +H.265 • ساپورت 2 هارد • نمایش و رکورد 16 کانال 4K
دستگاه acam NV508S

دستگاه acam NV508S

• NVR 4K دستگاه • 8 کانال • +H.265 • ساپورت 1 هارد • نمایش و رکورد 8 کانال 5MP
smart security 2 acam